LATEST WINNERS:  

WOG Network N.V.

Penningtvätt (AML) Program

efterlevnad Rutiner

1. Villkor
Det är politik WOG Network N.V. ( “Bolaget”) för att förbjuda och aktivt förhindra penningtvätt och all verksamhet som underlättar penningtvätt eller finansiering av terrorist eller brottslig verksamhet. Bolaget strävar efter att uppfylla alla tillämpliga krav enligt lagstiftningen som gäller i de jurisdiktioner i EU-medlemmar där bolaget är verksamt, i enlighet med Europaparlamentets 2005/60 / EG av den 26 oktober 2005 om förhindrande av att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och det kommande fjärde direktivet om penningtvätt.

Penningtvätt definieras i allmänhet som ägnar sig åt handlingar som syftar till att dölja eller dölja sanna ursprung kriminellt härledda fortsätter så att intäkterna verkar ha kommit från legitima ursprung eller utgör legitima tillgångar.

Finansiering av terrorism får inte innebära vinning av brott, utan snarare ett försök att dölja antingen ursprunget för de medel eller deras avsedda användning, vilket kan vara för kriminella syften. Legitima finansieringskällor är en viktig skillnad mellan terroristfinansiärer och traditionella kriminella organisationer.

Även motivationen skiljer sig mellan traditionella penningtvättare och terrorist finansiärer, kan den faktiska metoder som används för att finansiera terroristoperationer vara densamma som eller liknande metoder som används av andra brottslingar att tvätta pengar. Finansiering för terroristattacker inte alltid kräver stora summor pengar och de associerade transaktioner kan inte vara komplicerat.

Bolaget eller den grupp av företag som bolaget är en del, är licensierade och reglerade av Curacao eGaming att erbjuda fjärr (on-line) spel över internet, enligt National dekret 18 aug 1998 nr 14. Enligt tillståndsvillkoren utfärdats av Curaçao, har bolaget att ha adekvata åtgärder för att förhindra sina system från att användas för penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan brottslig verksamhet.

Bolaget är därför skyldigt att följa bestämmelserna i Curaçao regelverk i synnerhet nationella dekret 18 Aug 1998 nr 14 och lagstiftning som gäller i någon annan jurisdiktion där bolaget förbinder sig sin verksamhet.

2. Syftet med Policy

2,1 Företaget är fast besluten att vara ständigt vaksamma för att förhindra penningtvätt och bekämpa finansiering av terrorism i syfte att minimera och hantera risker såsom riskerna för sin ryktesrisk, legal risk och regleringsrisken. Det är också åtagit sig att dess sociala plikt att förhindra allvarliga brott och att inte låta sina system missbrukas för att främja dessa brott.

2.2 Företaget kommer att sträva efter att hålla sig uppdaterad med utvecklingen på både nationell och internationell nivå om några initiativ för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det förbinder sig att skydda, hela tiden, organisationen och dess verksamhet och säkrar sitt rykte och alla från hotet om penningtvätt, finansiering av terrorism och annan brottslig verksamhet.

2.3 Bolagets riktlinjer, rutiner och interna kontroller är utformade för att säkerställa att alla tillämpliga lagar, regler, direktiv och förordningar som är relevanta för bolagets verksamhet och kommer att ses över och uppdateras regelbundet för att säkerställa lämpliga riktlinjer, rutiner och interna kontrollen i plats.

3. Player Identification Program

3.1 Företaget kommer att vidta rimliga åtgärder för att fastställa identiteten hos de personer för vilka det föreslås att tillhandahålla sina tjänster (hädanefter “Players”). För detta ändamål processen för registrering av spelare som föreskrivs i de allmänna villkoren för företaget tillhandahåller för due diligence process som måste utföras före öppnandet av ett användarkonto.

3,2 Bolaget kommer att hålla hela tiden en säker online lista över alla registrerade spelare och information och dokument kommer att lagras i enlighet med tillämpliga dataskyddsskyldigheter.

3.3 Företaget kommer att samla in viss information minsta spelaridentifiering från varje spelare som öppnar ett konto. Företaget kommer inte att acceptera att öppna anonyma konton eller konton under fiktiva namn så att den verkliga faktiska betalningsmottagaren inte är känd. Den information som krävs kommer att omfatta åtminstone:

en. Spelarens födelsedatum (visar att spelaren är över arton (18) år);

b. Spelarens första och efternamn;

c. Spelarens bostadsort;

d. Spelarens kreditkort eller bankuppgifter;

d. Spelarens giltig e-postadress; och

e. Spelarens användarnamn och ett lösenord.

3.4 Handlingar att kontrollera identiteten mottagna informationen kommer att begäras från spelaren om och när det anses vara risk eller osäkerhet om den information som ges och innan någon annan betalning än euro 2000 per tillfälle eller när betalningar till kontot görs i överskott euro 2000. Dessa handlingar skall omfatta, i den utsträckning som är tillåtet enligt gällande föreskrifter om dataskydd:

en. En kopia av ett giltigt identitetskort eller pass,

b. Bevis på adress;

3,5 Bolaget kan komplettera användningen av skriftliga bevis genom att använda andra medel som kan omfatta:

en. Oberoende kontrollera spelarens identitet genom jämförelse av information som tillhandahålls av spelare med information som erhållits från en rapportering byrå, offentlig databas eller annan källa;

b. Kontrollera referenser med finansiella institutioner; eller

c. Erhålla en balansräkning.

3,6 Bolaget kommer att informera berörda aktörer som bolaget kan söka identifieringsinformation för att verifiera sin identitet, och kommer att jämföra spelare identifieringsinformation med regeringen eller internationella -Under förutsättning att listor över misstänkta terrorister eller sanktionslistor till exempel genom Europeiska unionen eller FATF på månadsbasis .

3,7 Varje anställd i bolaget som får kännedom om en osäkerhet när det gäller noggrannheten och sanningshalten i spelarens information som tillhandahålls ska omedelbart underrätta AML överensstämmelse person, som kommer att granska materialet och avgöra om ytterligare identifiering krävs och eller så att det kan fastställas huruvida en rapport ska skickas till berörda myndigheter.

3.8 Om en potentiell eller befintlig spelare antingen vägrar att lämna den information som beskrivs ovan begäran, eller tycks ha medvetet lämnat vilseledande uppgifter kommer bolaget inte att öppna ett nytt konto och, med beaktande av riskerna, anser att stänga någon befintligt konto. I båda fallen kommer AML överensstämmelse person underrättas så att det kan avgöras om en rapport ska skickas till berörda myndigheter.

3,9 Om en spelare visas på en lista över (misstänkta terrorister eller på annat sätt sanktionerade individer bolaget kommer att vidta lämpliga åtgärder för att omedelbart frysa och eller förlorar hänsyn till spelaren.

3.10 Om något material personlig information om en spelare förändringar kommer verifieringsdokument att begäras.

4. Kontinuerlig transaktion due diligence
4,1 Bolaget kommer att övervaka kontoaktivitet med särskild uppmärksamhet, och i möjligaste mån, i bakgrunden och syftet med alla mer komplexa eller stora transaktioner och alla transaktioner som är särskilt troligt, till sin natur, ha samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism.

4,2 Övervakning sker genom följande metoder: Transaktioner kommer att övervakas automatiskt och en rapport kommer att genereras dagligen som visar alla transaktioner över 2000 EURO tillsammans med alla detaljer för användarna att göra dessa transaktioner. Ytterligare en rapport kommer att genereras dagligen per användare som gjort en transaktion över 2000 EURO detalj sina insamlade ID-handlingar, insamlade personuppgifter, och hela deras konto transaktionshistorik.

4.3 AML överensstämmelse person kommer att ansvara för denna övervakning, kommer att granska all verksamhet som övervakningssystemet upptäcker, kommer att avgöra om det finns några ytterligare steg krävs, kommer att dokumentera när och hur denna övervakning genomförs, och kommer att rapportera misstänkta aktiviteter till den relevanta myndigheterna.

4.4 Parametrar som signalerar möjlig penningtvätt eller finansiering av terrorism inkluderar, men är inte begränsade till:

a) Banköverföring till / från finansiella sekretess skatteparadis eller högrisk geografisk plats utan en uppenbar anledning.

b) Många små, inkommande gireringar eller insättningar som gjorts med checkar och postväxlar. Nästan omedelbart återkallas eller ej ut.

c) Wire aktivitet som är oförklarlig, repetitiva, ovanligt stor eller visar ovanliga mönster eller med någon uppenbar specifikt syfte.

4,5 När en anställd i bolaget upptäcker någon aktivitet som kan vara misstänkta, kommer han eller hon underrätta AML överensstämmelse person. AML överensstämmelse person kommer att avgöra om eller inte och hur man ytterligare kan undersöka saken. Detta kan innebära att samla in ytterligare information internt eller från tredjepartskällor, kontakta regeringen, frysa kontot och / eller lämna in en rapport.

4,6 Bolaget inte kommer att acceptera kontanter eller icke-elektroniska betalningar från spelare. Medel kan tas emot från spelare bara genom någon av följande metoder: kreditkort, betalkort, elektronisk överföring, banköverföring checkar och någon annan metod som godkänts av respektive tillsynsmyndigheter.

4,7 Företaget kommer endast att överföra betalningar av vinster eller återbetalningar tillbaka till samma väg från där medlen har sitt ursprung, där så är möjligt.

4,8 Överföring av medel mellan spelare konton skall förbjudas.

4,9 I den mån bolaget utnyttjar en tredje part för att behandla och spela in betalningar till och från spelare och konton kommer bolaget att säkerställa tjänsteleverantören har transaktions övervakningssystem på plats som gör det möjligt för screening av transaktionerna i enlighet med dessa bestämmelser och i enlighet med gällande lagstiftning. AML överensstämmelse person skall vara ansvarig för att granska den aktuella tjänsteavtal med tjänsteleverantören att säkerställa lämpligheten av avtalet.

4.10 handlingar som hör till finansiella transaktioner skall upprätthållas i enlighet med dataskydd och krav på bevarande i gällande jurisdiktion Curaçao.

5. misstänkta transaktioner och rapportering
AML överensstämmelse person kommer att rapportera misstänkta transaktioner (inklusive insättningar och överföringar) som genomförts eller försökt genom att vid eller genom ett spelarkonto som omfattar 2000 euro eller mer av medel (antingen individuellt eller tillsammans) där AML överensstämmelse person vet, misstänkta eller har anledning att misstänka:

en. Spelaren finns med på någon lista över individer övertagna i samband med terrorism eller på en lista sanktioner,

b. Transaktionen innebär medel som härrör från olaglig verksamhet eller är avsedd eller genomförs i syfte att dölja eller maskera medel eller tillgångar som härrör från illegal verksamhet som en del av en plan för att bryta eller kringgå lagstiftning eller för att undvika transaktionsrapportering krav enligt lag eller reglering;

c. Transaktionen har ingen vanlig lagligt syfte eller är inte den sortens där spelaren normalt kan förväntas att engagera, och efter att ha undersökt bakgrunden, kan avsikten med transaktionen och andra fakta, vi känner inte till någon rimlig förklaring till transaktionen; eller

d. Transaktionen förutsätter användning av bolaget för att underlätta brottslig verksamhet.

6. Träningsprogram
6,1 Bolaget kommer att utveckla pågående personalutbildning under ledning av AML överensstämmelse Person och företagsledningen. Utbildningen kommer att ske på åtminstone en gång per år. Det kommer att baseras på bolagets storlek, dess spelare bas, och dess resurser och vid behov uppdateras för att återspegla nya utvecklingen i lagen.

6,2 Utbildningen kommer att omfatta åtminstone: (1) hur man identifierar röda flaggor och tecken på penningtvätt som uppstår under de anställdas arbetsuppgifter; (2) vad man ska göra när risken identifieras (inklusive hur, när och till vem eskalera ovanlig Player aktivitet eller andra röda flaggor för analys, (3) vad anställdas roller är i bolagets efterlevnad insatser och hur man utför dem; (4) Bolagets arkiveringspolitik och (5) de disciplinära konsekvenser för bristande efterlevnad av lagstiftningen.

Slot Games list